Evaluatorii de risc la securitatea fizică sunt persoane fizice, angajaţi ai unor entităţi juridice sau persoane fizice autorizate, având ca obiect de activitate evidenţierea şi evaluarea riscurilor determinate de factorii de ameninţare şi vulnerabilităţile care pot pune în pericol viaţa, integritatea corporală sau libertatea persoanei ori pot aduce prejudicii valorilor deţinute de unităţi, analiza situaţiei obiectivelor din punctul de vedere al asigurării securităţii fizice, şi propunerea de măsuri concrete de tratare a acestuia în vederea încadrării riscurilor în limite permise.

Activitatea presupune o bună comunicare cu factorii de decizie şi alte persoane din organizaţie sau din terţe părţi, identificarea izvoarelor de informaţii relevante, indiferent dacă sunt scrise, imagini sau chiar cutume, precum şi abilitatea de a consemna datele relevante în documente suport.

Identificarea riscului se realizează prin inventarierea persoanelor şi a elementelor materiale sau imateriale care prezintă valoare pentru organizaţie şi/sau comunitate şi care pot fi afectate de ameninţări de securitate fizică, întocmirea unor liste de control privind ameninţări şi/sau vulnerabilităţi, organizarea unor şedinţe de identificare a riscurilor şi analiza istoricului incidentelor de securitate fizică din organizaţie, domeniu, vecinătate etc. Presupune o muncă laborioasă din partea evaluatorului de risc la securitatea fizică, de acurateţea căreia vor depinde în mare măsură rezultatele obţinute prin procesul analitic.

În cadrul procesului de analiză a riscului, evaluatorul de risc la securitatea fizică utilizează metode calitative, semi-cantitative, cantitative.

Analiza calitativă definește consecințele, plauzibilitatea și nivelul de risc prin niveluri de importanță precum „ridicat”, „mediu”, „scăzut”.

Metodele semi-cantitative folosesc scări numerice pentru cuantificarea consecințelor și plauzibilității

Analiza cantitativă a riscului este procesul prin care se urmărește evaluarea numerică a plauzibilității și impactului fiecărui risc identificat și influența asupra riscului general.

Pentru a realiza cu succes o evaluare a riscurilor la securitatea fizică a unui obiectiv, evaluatorul de risc trebuie să se documenteze în prealabil în legătură cu situaţii, fenomene, stări de fapt, reprezentând surse manifeste ori potenţiale de risc.

Documentarea are drept scop cunoaşterea datelor și informațiilor relevante din mediul intern și extern al organizației, ca punct de plecare pentru elaborarea evaluării de risc privind securitatea fizică a obiectivului.

În activitatea de culegere a datelor și informațiilor, evaluatorul de risc la securitatea fizică se confruntă, însă, cu o serie de probleme legate de disponibilitatea acestor informații, calitatea lor, promptitudinea obținerii, actualitatea, exactitatea, costul etc. În al doilea rând, aceste informații nu sunt constante în timp, ci se află într-o continuă evoluție și schimbare, conducând la creșterea situațiilor de risc și incertitudine. Pentru a atenua această instabilitate a mediului, este important ca evaluatorul de risc la securitatea fizică să utilizeze un număr cât mai mare de informații pertinente. Practic, calitatea informațiilor influențează decisiv calitatea analizei riscului.

Evaluatorul de risc la securitatea fizică își desfășoară activitatea în birou, în bibliotecă, pe teren (site survey), într-un proces permanent de comunicare și consultare cu reprezentanţii instituţiilor beneficiare, colegi, alți specialiști din domeniu sau domenii conexe. parcurgand urmatoarele etape

1documentarea privind categoria obiectivului de evaluat şi stabilirea surselor de date pentru caracterizarea sa din punctul de vedere al securităţii fizice;

2 stabilirea contextului intern şi extern în care se situează obiectivul, cu accent pe factorii perturbatori, care pot pune în pericol viaţa, integritatea corporală sau libertatea persoanei ori pot aduce prejudicii valorilor deţinute de unitate;

3 identificarea riscurilor la securitatea fizică, în raport de vulnerabilităţile existente în obiectiv;

4 analiza riscurilor la securitatea fizică, pe baza aplicării unor metode de evaluare adecvate, accentuând pe evaluarea scenariilor plauzibile;

5 estimarea (în raport cu criteriile de acceptabilitate) valorilor de risc şi alegerea strategiei de risc corelată cu valoarea calculată a riscului;

6 recomandarea măsurilor de tratare a riscului în vederea încadrării nivelului de risc în limitele acceptabile, prin mijloace tehnice, de pază şi intervenţie şi procedurale;

7 redactarea Raportului de evaluare şi tratare a riscului, relativ la securitatea fizică a obiectivului; raportul include şi elemente de evaluare a costurilor implementării măsurilor de securitate fizică;

8 asigurarea monitorizării şi revizuirii valorii de risc iniţial determinate, prin urmărirea în timp a efectelor măsurilor propuse, în conformitate cu cerinţele de calitate specifice activităţii prestate.